Om oss

Stadgar


STADGAR för


Bulltofta-Segevång företagsgrupp ekonomiska föreningFirma
§    1. Föreningens firma är Bulltofta-Segevång Företagsgruppekonomisk förening.§    2. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av demstyrelsen därtill utser, två i föreningen.
Ändamål
§    3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnasekonomiska intressen genom att verka för 
  -  etablerande av ett medlemmarna sinsemellan
     fungerande utbyte av informationer, erfarenheter     och kunnande  -  drivande av servicetjänster samt tecknande av
     inköpsavtal och tjänsteavtal att utnyttjas av
     medlemmarna  -  i frågor av allmän gemensam natur vara kontakt-
     organ med Malmö kommun och dess förvaltningsorgan.


Föreningens §    4. Såsom medlem kan antagas företag som verkar inom områ-
verksamhets-
dena Bulltofta, Kirseberg, Segevång, Spillepengen och
område

Toftanäs.Styrelsen
§    5. Styrelsen har sitt säte i Malmö, Malmöhus län.

§   6. Styrelsen består av minst tre högst sju ledamöter medlägst två och högst fyra suppleanter.


§    7. Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter.

§    8. Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljasför tiden från ordinarie föreningsstämma ena året
intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under
andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden beträf-fande styrelsen skall bestämma så att årligen avgår
halva antalet ledamöter och halva antalet suppleanter.Vid udda antal styrelseledamöter avgår ena året det an-tal som är närmast lägre och andra året det som är
närmast högre än hälften.

Medlem
§    9. Till medlem antages inom föreningens verksamhetsområdeetablerat företag, som är villigt att följa föreningensstadgar och beslut samt skäligen kan antas komma attsom medlem bidraga till förverkligande av föreningensändamål. Ansökan om inträde göres skriftligen hos
styrelsen.
§   10. Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara under-tecknad med medlemmens firmateckning.

§   11. Medlem, som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningeneller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamåleller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen.Utesluten medlem äger icke utfå inbetalda insatser ellerutbekomma beslutad vinstutdelning.


§  12. Avgång ur föreningen äger, utom i de fall varom i 68 § andrastycket och 96 § 2 mom andra stycket lagen om ekonomiskaföreningar sägs, rum vid den utgång av räkenskapsår, vilkeninfaller näst efter sex månader sedan medlem uppsagt sigtill utträde eller uteslutits eller annan omständighet, som föranlett avgången, inträffat.§  13. Medlem som efter uppsägning utträtt ur föreningen, ägerförutom i de fall, som avses i 68 § andra stycket och 96 § 2 momandra stycket lagen om ekonomiska föreningar, utfå inbetaldainsatser och utbekomma beslutad vinstutdelning endast dåuppsägningen berott på att medlemmen upphört med denverksamhet, som föranlett hans inträde i föreningen.


Insats
§  14. Insats lyder å kronor 100:-. Insats erlägges inom en månad efteranmodan.


Medlemsavgift §  15. Medlem skall till föreningen erlägga den årsavgift, som förenings-stämman beslutar.


Räkenskapsår §  16. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.


Vinst
§  17. Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättningskett till reservfonden, efter föreningsstämmans beslut fonderaseller ock fördelas mellan medlemmarna i förhållande till delikvider, som de under föregående räkenskapsår erlagt till för-eningen för nyttjande av föreningens servicetjänster, dock att högst 5 % ränta må fastställas att utgå å medlemmarnas insatser.


Föreningsstämma §  18. Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftlig kallelse, genombrev med posten eller e-post. Kallelseåtgärd skall vara vidtagensenast två veckor, före ordinarie och senast en vecka före extraföreningsstämma.Andra meddelande bringas till medlemmarnas kännedom genombrev med posten eller e-post. §  19. Vid ordinarie föreningsstämma skola följande ärenden förekomma: 1.   val av ordförande


 2.   anmälan av styrelsens val av protokollsförare
 3.   val av två justeringsmän


 4.   fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5.   fastställelse av röstlängd

   6.   styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna       räkenskapsåret 7.   revisorernas berättelse


 8.   fråga om fastställande av balansräkning
 9.   fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna10.  beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt        balansräkningen


11.  bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och        revisorerna12.  val av styrelseledamöter jämte suppleanter
13.  val av revisorer jämte suppleanter

14.  övriga ärenden.Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bli föremålför beslut än de som angivits i kallelsen.


§   20. Ordinarie föreningsstämma hålles under april månad
§   21. Medlem, som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarieföreningsstämma, har att göra framställning därom skriftligen till styrelsen senast den 10 mars.§   22. Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det förbehandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minsten tjugondel av föreningens medlemmar dock minst fem med-lemmar.Stadgeändring §   23. För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad somföreskrives i lagen om ekonomiska föreningar.Upplösning §   24. Vid föreningens upplösning skola de behållna tillgångarna för-delas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädandei likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt att med-lemmarna först utfå erlagda insatser och att återstoden fördelasdem emellan i förhållande till de likvider, som de erlagt tillföreningen under de sista fem åren för nyttjande av föreningensservicetjänster.


Tvister
§   25. Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot,likvidator, medlem eller röstberättigad, som ej är medlem, åandra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.


Lagen
§   26. I övrigt gäller vad som i lagen om ekonomiska föreningar finnsstadgat.

Härmed intygas att detta är Bulltofta-Segevång företagsgrupp ekonomiska


förenings stadgar.
Stadgar i Pdf format >>>